מכרזים

מכרזים 2019 
הזמנה להגשת הצעות מחיר עבור
ביצוע עבודות איסוף ופינוי גזם וקרטון

04.2019
החלטות ועדת מכרזים 2019 
ועדת שלושה - מינוי משכל חברה מנהלת לקירוי מגרשי משחק וחצרות בתי
ועדת שלושה למינוי משכל כחברה מנהלת למכרז קייטנות הקיץ