מכרז פומבי מס’ 2019/07 עריכת סקר נכסים מבוסס GIS

הורדת מסמכי המכרז

 

הודעה על פרסום מכרז מכרז פומבי מס’ 2019/00 עריכת סקר נכסים ורכישת תוכנת GIS ,מיפוי מספור ושילוט רחובות ובתים. המועצה המקומית אעבלין מזמינה בזאת הצעות לביצוע סקר נכסים בתחום שיפוטה ורכישת תוכנת GIS , המדידות יעודכנו במערכת הגביה ברשות ובמערכת ה GIS הכל כמפורט במסמכי המכרז .

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום סך של 2000₪ במזומן שלא יוחזרו