צו ארנונה לשנת 2020

לחץ כאן להורדת צו הארנונה

 

 

צו ארנונה כללית לשנת ‏  2020

 

פרק 1

כללי :

בתוקף סמכותה מחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להגשת יעדי התקציב ) התשנ"ג 1992 החליטה המועצה המקומית אעבלין בישיבתה מן המניין  מס'  05.2019      מיום   02.07.19

להטיל בתחום שיפוטה לשנת  הכספים  2018  לתקופה (     31.12.2020- – 1.1.2020  ) ארנונה כללית על בניינים  קרקעות  תפוסות ואדמות חקלאיות כמפורט להלן .

 

פרק 2

 • כל שיעורי הארנונה מוטלים עבור כל שנת המס .
 • כל שטח שיפוט המועצה הינו תעריף אחד .
 • כל סוגי הבנייה הנם סוג בנייה אחד , אלא אם יש הגדרה נפרדת .
 • בניין : כל מבנה בתחום המועצה או חלק ממנו העשוי מכל חומר שהוא לרבות אבן , בלוקים , עץ , אסבסט , פח , לבד וכו' .
 • "קרקע תפוסה" : שטח קרקע בלתי מקורה , מוחזק יחד עם הבניין ועיקר שימושו עם הבניין וכן שטח קרקע בלתי מקורה המוחזק שלא יחד עם הבניין והמשמש לכל מטרה שהיא למעט קרקע חקלאית .
 • אדמה חקלאית : כל קרקע בתחום שיפוט המועצה שאינה בניין והמשמשת למעט , למשתלה , משק בעלי חיים , לגידול תוצרת חקלאית וכל שימוש חקלאי אחר .
 • מתקנים : כל מתקן המשמש לחשמל , אנרגיה , גז , מים , תקשורת , חלוקת דואר , מתקני שאיבה בריכות , בארות , מיכלים , תחנות אוטובוס , מוניות , מרכזיות טלפון (כולל שטח הקרקע שבשימוש ) ובריכות ו/או תעלות טיהור מי שופכין של ביוב .
 • כל מחזיק ישלם ארנונה כללית עבור כל מ"ר בבניין וכן עבור כל מ"ר קרקע בהם הוא מחזיק בהתאם למפורט בצו מיסים זה .
 • מחזיק או בעל רשאים להגיש עירעור על גודל הנכס או מהות החיוב תוך 90 יום מתאריך תחילת החיוב .
 • התעריפים הרשומים בצו זה הינם לשנה קלנדרית כאשר תחילת החיוב 1.2020 .
 • נעשה אדם מחזיקו של נכס לאחר ה-1 בינואר , יחוייב באופן יחסי למספר החודשים בהם החזיק בנכס .
 • מחזיק שהחזיק בנכס 15 ימים או יותר באותו חודש , יחוייב עבור חודש מלא .
 • קונסטרוקציה : מתקן או עמוד המשמש לחברת טלפון סילולארית – כולל שטח הקרקע בשימוש .
 • מוסדות וכל נכס הפטור מארנונה על פי חוק או תקנה ישלם 1/3 משיעור הארנונה שהיה חל עליו אלמלא האמור בהשתתפות כהוצאות פינוי אשפה .

 

בניינים המשמשים למגורים

הגדרות

 

בניין :   כל מבנה שהוא בנוי אבן ובין שהוא בנוי בטון , טיט , מתכת כלשהיא , עץ או כל חומר

אחר לרבות:

 1. כל חלק של מבנה כאמור לעיל וכל דבר המחובר לו חיבור של קבע .
 2. דירה .
 3. חדר לפי העניין .

הכל לפי העניין .

גובה :              המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה (תקרה

למעט תקרת משנה).

דירה:               מערכת חדרים בעלת כניסה נפרדת המשמשת למגורי אדם , לרבות חדרי

מגורים , פרוזודורים , חדר אולם כניסה , מרפסות מקורות , חדרי שירות ,

בנייני עזר ויחידת דיור בבית אבות.

חדר מגורים:   חדר המשמש למגורים , למעט חדרי שירות ובנייני עזר .

חדר שירות  :   כל אחד מאלה :  מטבח , חדר אמבטיה /מקלחת , בית שימוש , מזווה , אדר ארונות ,

חדר  הסקה  מרכזית , מרתף וכיוצא באלה .

מחזיק :          כל אדם המחזיק בנכס למעשה כבעל או כשוכר או בכל אופן אחר, לרבות המדינה , ולרבות

כל אדם  או תאגיד שנקבע לגביו בחיקוק כלשוא כי דינו כדין המדינה   לעניין תשלום

מיסים , אגרות היטלים ארנונה ותשלומי חובה אחרים

מחזיק פטור :  כל מחזיק בנכס אשר פטור מארנונה כללית על פי פקודות מיסי הממשלה (פיטורין) 1938

מארנונה          חייב מיסי הוצאת אשפה בשיעור 1/3 מסכום הארנונה הכללית שהיה חייב לשלם אלמלא

הפטור.

מרתף :              בניין שלפחות מחצית גובהם של כל קירותיו נמצאים מתחת למפלס פני הקרקע המקיפה

אותו .

שיטת המדידה

 

 1. יחידת שטח פירושה כל מטר רבוע ( מ"ר ) חלק מ- מ"ר העולה על 0.5 מ"ר יחשב כמטר רבוע שלם .
 2. בשטח הבניין יימדד כל השטח מקיר אל קיר , לרבות קירות חיצוניים ופנימיים , כולל חדרי מגורים , חדרי שירות , בנייני עזר , כניסות , פינות אוכל , פרוזדורים , מדרגות פנימיות , הול מרפסות , לרבות מרפסות מקורות , חדרי כניסה , כל שטח מקורה אחר , למעט מחסנים .
 3. לצורך סיווג הבניין ייכלל בשטחו כל בניין בין שהוא צמוד ובין שאינו צמוד לבניין והמשמש את יחידת הדיור .

 

 

 

 

 

 1. בבניין שבו  שטחים השייכים לסוגי בניין שונים , בהתאם להגדרות , תחושב הארנונה הכללית לכל שטח בהתאם לסוגו .
 2. מבנה המשמש אך ורק כמקלט תקני לפי אישור שלטונות הג"א , לא יחוייב בארנונה כללית ולא יפורט ברשימות הארנונה .
 3. חדר מדרגות  : בבניין משותף –  שטח משותף (מחושב כחלק מהדירה) ומחולק באופן שווה  לכל דיירי  הבניין  בבית פרטי – מחוייב מלא בכל הקומות .
 1. קומת עמודים – בבית פרטי ובבניין משותף – אינה מחוייבת (רק לובי סגור בקירות יחוייב ). בבית פרטי אם קיים ריצוף בקומת העמודים – הקומה תחוייב .
 2. ממ"ד – יחוייב ויצורף לשטח הדירה במידה ושטחו מעל 5 מ"ר .

מקלט – מקלטים מאושרים בהיתר אינם מחוייבים , באם השימוש במקלט הוא אחר כגון : מועדון    בתשלום , מחסן המוחזק ע"י דייר מסויים מכלל הדיירים בבניין – אז מחוייב ע"פ שימושו

שיעורי הארנונה :

סעיף   סוג נכס 2019  מ"ר/ש"ח 2020

מ"ר/ש"ח

 

2.1 מבני מגורים
2.1.1 בניינים המשמשים למגורים 100 36.66 37.60
2.1.2 מחסנים למגורים 101 2.31 2.37
2.1.3 בתי אבות 102 36.66 37.60
2.2 גידול בעלי חיים
2.2.1 בניינים המשמשים לגידול כבשים או בעלי חיים אחרים 201 33.05 33.90
2.3 משרדים ,שירותים ומסחר
2.3.1 חנות מכולת 300 71.29 73.13
2.3.2 מחסנים המשמשים לעסק 301 10.11 10.37
2.3.3 אלומות חתונה , בניינים 303 71.29 73.13
23.4 דוכן ירקות 304 71.29 73.13
2.3.5 בתי קפה ומסעדות וקיוסקים 305 71.29 73.13
2.3.6 משרדים 306 71.29 73.13
23.7 מוסדות ציבור ומשטרה 307 71.29 73.13
23.8 מרפאות ובתי עסק 308 71.29 73.13
2.3.9 פנמיות לילדים במצוקה 309 71.29 73.13
2.3.10 תחנות דלק-שטחים פתוחים ומקורים 310 71.29 73.13
23.11 מוסכים ופנצ'ריות 311 71.29 73.13
2.3.12 סטונאות ירקות ורשתות שיווק 312 71.29 73.13
2.3.13 מתקני בזק וטלפון וחשמל וכבלים תחנות טרנספורמציה 313 179.70 184.33
2.3.14 מאפיות 314 71.29 73.13
2.3.15 מתקני גז ו/או בלונים בין היתר בניינים או קרקע המשמשת לאחסון גז ו/או בלונים 315 179.13 184.33
2.3.16 בניינים המשמשים לעסקים אחרים , מתפרות וכו 316 71.29 73.13
2.3.17 בניין / מתקן ו/או קונסטרוקציה לחברת טלפון סולילארית 317 175.31 179.13
2.3.18 מוסדות השכלה , בתי ספר פרטיים , הכשרה מקצועית , מכללות וכיתות לימוד 319 88.64 91.21
2.3.21 גני ילדים פרטיים 322 88.64 91.21
2.3.22 מתקנים ובריכות לשפכים מי ביוב או שטיפה 323 56.64 57.73
2.4 בנקים      
2.4.1 בניין המשמש לבנקים 302 731.17 750.03
2.5 תעשייה ומלאכה      
2.5.1 בניינים המשמשים למלאכה 402 50.44 51.74
2.6 אדמה חקלאית      
2.6.1 קרקעות המשמשות לחקלאות (לדונם או חלק ממנו (בעל) 600 7.05 7.23
2.6.2 קרקעות המשמשות לחקלאות (לדונם או חלק ממנו (למטעים) 601 9.54 9.78
2.6.3 קרקעות המשמשות לחקלאות למ"ר מזבלה 602 10.00 10.26
2.6.4 קרקעות המשמשות לחקלאות לדונם או חלק ממנו שלחין 603 28.46 29.19
2.7 קרקע תפוסה למ"ר      
2.7.1 קרקעות תפוסות המשמשות לתחנות טרנספורמציה מימסר או כח 701 6.56 6.73
2.7.2 קרקע תפוסה המשמשת למזבלה 704 0.56  

0.57

2.7.3 שטח המשמש להטמנה,טיפול מיון ומחזור פסולת ו/או אשפה (אתר מזבלה) 702 10.00 10.26
2.7.4 קרקעות תפוסות באתר הטמנה  פסולת ו/או אשפה (מזבלה) 703 0.56 0.57
2.7.5 קרקעות תפוסות המשמשות לשירותים מסחר , תעשייה ותחנות דלק 705 7.27 7.45
2.7.6 קרקעות תפוסות המשמשות לאולמות חתונה ושטחים פתוחים 706 18.14 18.60
2.7.7 קרקעות תפוסות המשמשות לכל צורך אחר 707 0.28 0.29
2.8 חניונים למ"ר      
2.8.1 קרקעות המשמשות לחניונים באולמות חתונה 801 0.86 0.88
2.8.2 קרקעות המשמשות חניונים בנכסים שהם עסקיים 802 0.86 0.88
2.9 מבנה חקלאי למ"ר      
2.9.1 בניינים המשמשים לחקלאות (בתי בד) 318 45.96 47.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     מועדי תשלום

 

2.1     המועד החוקי לתשלום הארנונה הינו       31.1.2020

 

 • על אף האמור בסעיף 2.1 מאפשרת המועצה לשלם את הארנונה ב-6 תשלומים צמודים מידי חודשיים

החל ב-   1.1.2020, אי פרעון אחד התשלומים במועדו יגרור לכך כי מלוא החיוב השנתי שטרם

שולם    יעמוד בפיגור כשתאריך תחילתו הוא      31.1.2020 ואפשר לדרוש את פרעונו במלואו , כולל

ריבית והצמדה  החל מ – 31.1.2020

 

 1. הנחות

 

 • המשלם את מלוא החיוב עד סוף חודש ינואר יקבל הנחה בשיעור 2%

 

 • המשלם את מלוא החיוב באמצעות הוראת קבע (הרשאה) לבנק או למקום העבודה יקבל הנחה בשיעור 2%

 

 • הנחות לזכאים ינתנו בהתאם לתקנות שפורסמו בק"ת 5503 מיום 25/2/93 ותיקוניו בהתאם לאישור המועצה .

 

 • בקשה להנחה ניתן להגיש עד 6.2020

 

 

 

ב   ב   ר  כ  ה

מאמון אלשייח אחמד

ראש המועצה המקומית אעבלין